ilios

Adres

72-420 Dziwnówek, ul. Kołobrzeska 1

Rezerwacja

+48 606 742 774

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i warunkami Rezerwacji

1. Rezerwacji dokonujemy telefonicznie bądź drogą e-maill.
2. Termin i dostępność potwierdzamy na formularzu rezerwacji na wskazany przez klienta adres e-maill.
3. Rezerwacja jest dokonana jeżeli w ustalonym terminie zostaną uiszczone wskazane w rezerwacji opłaty.
4. Nieprzybycie w ustalonym na rezerwacji terminie i jeśli nie poinformuje się o fakcie późniejszego przybycia właściciela obiektu, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a właściciel może dowolnie dysponowac domkiem.
5.W przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, zadatek i opłata za pobyt nie podlega zwrotowi – Podstawa prawna Ustawa o turystyce z dnia 04.12.1997r.
6. Jeżeli liczba gości wynajmujących domek jest wyższa niż wskazana na rezerwacji właściciel ma prawo do:
– odmówic przyjęcia dodatkowych osób.
– pobrania dodatkowej opłaty.
– odstąpienia od umowy z winy gości.
7. Właściciel ośrodka może odmówic przyjęcia gości pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź wypowiedziec pobyt bez prawa zwrotu zapłaconej kwoty , jeżeli zachowanie gościa pod wpływem tych używek będzie miało negatywny wpływ na wypoczynek innych gości w tym między innymi używanie wulgaryzmów, hałaśliwe zachowanie czy niszczenie mienia .
8.Goście nie mogą bez zgody właściciela obiektu przyjmowac na ośrodku dodatkowych osób.
9. Zabrania się przywożenia zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia ( pobyt zwierząt winien być potwierdzony na rezerwacji). Pieski nie mogą luzem biegac po ośrodku oraz być zamykane w domkach tak aby swoim zachowaniem nie uprzykrzały pobytu innym gościom.
10.Właścicel zobowiązuje się udostępnic gościom wynajety domek i sprzęt wchodzący w jego skład.
11. Przepisy przeciwpożarowe zabraniają używania w domkach kuchenek gazowych, farelek i grzałek elektrycznych i świec ,poza sprzętem wchodzącym w skład wyposażenia domku.
12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e- papierosów i fajek jak również smażenia ryb. Nie zastosowanie się do w/w spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł za specjalistyczne sprzątanie z odświeżaniem.
13. Grillowanie tylko w wyznaczonych miejscach.
14. Dzieci na ośrodku przebywają pod opieką dorosłych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialnośc.
15. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka.
16. Właściciel ośrodka wskazuje gościom miejsce postoju samochodu , ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
17. Mili goście w przypadku wyrządzenia szkody ( każdemu się to może zdarzyc) bardzo prosimy aby się nie stresowac tylko niezwłocznie nas powiadomic abyśmy mogli następnym gościom udostępnic w pełni przygotowany domek.
18. Jeżeli będziecie Państwo mieli uwagi to prosimy kierowac je bezpośrednio do właścicieli ośrodka.
19. Dla lepszego wypoczynku wszystkich gości prosimy o uszanowanie ciszy nocnej od godz.23 00 do godz. 7 00 rano.
19. Przed opuszczeniem domku należy ogólnikowo posprzątać domek m. in: umyc naczynia, ściągnąć pościel, wyrzucic śmieci.
20. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków rezerwacji .
21. W sprawach nie unormowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby ośrodka.
21. Miłych gości prosimy przestrzeganie zasad obowiązujących na ośrodku i użytkowania pomieszczeń oraz terenu zgodnie z ich przeznaczeniem. ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU.